מדריך הלוואה בערבות המדינה לעסקים

השאירו פנייה:

מה זה ייעוץ עסקי?

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה לעסקים הינה הלוואה שניתנת לעסקים קטנים ובינוניים על ידי בנקים כאשר המדינה משמשת כערבה להחזר ההלוואות הללו, וזאת באמצעות הקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה ובכפוף לבדיקת עמידת העסקים הלווים בתנאי הזכאות לכך על ידי הגופים המתאמים. 

ערבות המדינה מאפשרת לבנקים להציע תנאים נוחים לעסקים הלווים, עם בטחונות מופחתים וריבית מוזלת, ובכך מסייעת לעסקים הללו להשיג אשראי לצורך מימון מטרות שונות, כגון הקמת עסק, מימון פעילות שוטפת, הרחבת העסק, לפי מסלול ההלוואה שנבחר על ידי העסק.  

תוכן עניינים

מדריך הלוואה בערבות המדינה

במילים פשוטות: הלוואה לעסקים בערבות המדינה נועדה לסייע בעיקר לעסקים שמתקשים לגייס כספים ואשראי מהבנקים לצורך מימון פעילותם השוטפת ו/או הצמיחה שלהם בשל העדר בטחונות מתאימים משלהם, וזאת מאחר שהמדינה בכבודה ובעצמה משמשת כערבה להחזר ההלוואה על ידי העסקים, ומתחייבת לשלם לבנקים את תשלומי ההלוואה במקרה שהעסק הלווה אינו עומד בהם. 

הקרן להלוואה בערבות המדינה מופעלת באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר ובשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה והתעשייה, וזאת למעלה משני עשורים. 

הגופים המתאמים שאחראים כיום לבדיקת הבקשות שמוגשות על ידי העסקים השונים לקרן הינם חברת גיזה-זינגר-אבן (GSE) ומשרד רו"ח בן דוד-שלוי-קופ (BDSK). 

ערבות המדינה להלוואות לעסק ניתנת בהתאם לעמידתו של העסק בתנאי הסף ובתנאי מסלול ההלוואה שנבחר על ידו, וזאת כפי שיוסבר להלן. 

תנאי הסף לקבלת הלוואה בערבות המדינה

על מנת שעסק כלשהו יוכל לקבל הלוואה בערבות המדינה, עליו לעמוד בתנאים המצטברים העיקריים שלהלן:

 1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות, או עמותה. 
 2. לעסק יש מחזור מכירות שנתי שאינו עובר את הסך של 100 מליון ₪ בשנה.
 3. חשבון הבנק של העסק, או החשבון האישי של בעליו, או החשבון של מי מבעלי המניות בעסק, אינו מוגבל או מעוקל.
 4. העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק, או הסדר נושים; לא קיים לגביו חוב פגום; ולא מתנהלים כנגדו הליכי הוצל"פ. 

מסלולי קבלת ההלוואות בערבות המדינה

קיימים מספר מסלולים שונים לקבלת הלוואות בערבות המדינה, כאשר לכל אחד מהם ישנם תנאים ספציפיים משלו, בעיקר מבחינת סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, והבטוחות שנדרשות מטעם העסק עצמו. 

כל מסלול מצריך גם העמדת ערבות אישית מטעם בעליו של העסק על מלוא סכום ההלוואה, למעט מסלול העמותות.

במרבית המסלולים ניתנת אפשרות לקבלת גרייס לחצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן, כלומר, אפשרות לשלם באותה תקופה רק את הריבית על הקרן, ללא סכום הקרן, וזאת על מנת לאפשר לעסק להתחיל לעבוד ולהתייצב מבחינה תזרימית. 

להן פירוט מסלולי ההלוואות שקיימים נכון לשנת 2021:

(א) מסלול הקמת עסק

מסלול ליזמים מקומיים שמעוניינים להקים ולפתוח עסקים חדשים.  

 • סכום ההלוואה: עד 500,000 ₪ 
 • תקופת הלוואה: עד 5 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 
 • העמדת בטוחות: עבור הלוואה של עד 300,000 ₪ יש להעמיד 10% בטחונות, על כל סכום מעל 300,000 ₪ יש להעמיד 25% בטחונות. 

(ב) מסלולי השקעות / הון חוזר / משולב

מסלול ההשקעות נועד לעסקים שמעוניינים להשקיע בהרחבתם וצמיחתם, מסלול ההון החוזר נועד לעסקים שזקוקים להון חוזר בשל קשיים תזרימיים, ואילו המסלול המשולב מיועד לעסקים שמעוניינים בהלוואה הן בשל קשיים תזרימיים והן לצורך השקעה בעסק. 

התנאים לגבי כל אחד מהמסלולים הללו הינם כדלקמן:

 • סכום ההלוואה: עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מליון ₪ זכאים לקבל הלוואה של עד 500,000 ₪, ואילו עסקים מעל 6.25 מליון ₪ זכאים לקבל הלוואה בהיקף של עד 8% מהיקף המחזור השנתי האחרון שלהם.  
 • תקופת הלוואה: עד 5 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 
 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות בהיקף של עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

(ג) מסלול השקעות בתעשייה

מסלול לעסקים שמעוניינים בהלוואה לצורך רכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי,   הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת, והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהיעדים הללו. 

הזכאות הינה לעסקים בעלי ותק של לפחות 3 שנות פעילות, ועד 2 הלוואות לעסק, כאשר ערבות המדינה הינה ל- 60% מהיקף ההלוואה ראשונה, ול- 55% מהיקף ההלוואה שנייה.

 • סכום ההלוואה:  90% מסכום ההשקעה או 15% ממחזור העסק, לפי הנמוך מבניהם.
 • תקופת הלוואה: עד 12 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 
 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת. אם ההלוואה ניתנת רק לצורך רכישת נכס יצרני, יירשם שיעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.

(ד) מסלול לייצואנים

מסלול לייצואנים שביצעו יצוא בהיקף של 250,000$ בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה. 

 • סכום ההלוואה: עד 12% מהמחזור השנתי של השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה.
 • תקופת הלוואה: עד 5 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 
 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

(ה) מסלול לחקלאים

מסלול לחקלאים שעוסקים ישירות בייצור תוצרת חקלאית טרייה (ענף צמחי בלבד, להבדיל מענף חי), ואשר המחזור השנתי האחרון שלהם אינו עולה על 5 מיליון ₪. ערבות המדינה הינה ל- 85% מהיקף ההלוואה. 

 • סכום ההלוואה: עד 500,000 ₪ במסלול לטווח בינוני, או עד 750,000 ₪ במסלול לטווח ארוך.
 • תקופת הלוואה: מסלול טווח בינוני: הלוואה בסך של עד 500,000 ₪ תהיה לתקופה של עד 5 שנים, ותיפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן; מסלול טווח ארוך: הלוואה בסך של 750,000 ₪ תהיה לתקופה של עד 10 שנים, בצירוף מתן גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 
 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת, בצירוף רכישת  ביטוח מורחבת לנזקי טבע על ידי הלווה אשר תוסב לזכות הבנק, וחתימת הלווה על תצהיר לפיו הוא מתחייב להמשיך ולבטח את עסקיו בפוליסה כזו לכל אורך תקופה ההלוואה.

(ו) מסלול לעמותות

מסלול לעמותות או מלכ"רים שמספקים לממשלה שירותים בתחומי החינוך, הרווחה, והבריאות, ואשר יש להן הסכם התקשרות עם המדינה בהיקף שעולה על 120% מהיקף ההלוואה המבוקשת, ובתוקף של לפחות שמונה חודשים לאחר מועד הגשת הבקשה להלוואה. 

ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, על הכנסותיה העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה להלוואה להיות  פחות מ-50% מסך הכנסות העמותה.

ערבות המדינה הינה ל-70% מהיקף ההלוואה. 

במסגרת מסלול זה העמותות אינן נדרשות להעמיד ערבות אישית, כי אם לחתום על התחייבות לפיה ככל שהעמותה לא תעמוד בפרעון ההלוואה לבנק, אזי היא תמחה לבנק את התקבולים שמגיעים לה מהמדינה לפי הסכם ההתקשרות ביניהן.

 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • תקופת הלוואה: עד 5 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן. 

(ז) מסלול קורונה

מסלול חדש שמסייע לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימים וזקוקים להון חוזר עקב התפרצות מגיפת נגיף הקורונה,  וזאת בהליך מזורז של עד 7 ימי עסקים. 

מסלול זה מעניק ערבות מדינה בהיקף מוגדל של 85% מגובה ההלוואה, ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה, עם בטחונות מופחתים, וריבית מוזלת, שכוללת תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה,  וריבית של פריים + 1.5% בממוצע החל מהשנה השניה ואילך. 

 • סכום ההלוואה: עד 40% מהמחזור השנתי, עד ל-20 מליון ₪. 
 • העמדת בטחונות: יש להעמיד בטחונות עד 5% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • תקופת הלוואה: עד 10 שנים, בצירוף מתן גרייס של עד שנה לגבי החזר תשלומי הקרן, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.

לפרטים בנושא ייעוץ וליווי עסקי לרבות הליך לקבלת הלוואה בערבות המדינה, השאירו לי פנייה:

הליך הגשת הבקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה

הליך הגשת הבקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה כולל 4 שלבים מרכזיים: 

 1. הגשת מסמכי הבקשה, שכוללים תוכנית עסקית שמכילה את ההיסטוריה הכלכלית של היזם/העסק, נתונים על השוק שבו העסק פועל, פירוט הוצאות העסק, מטרת נטילת ההלוואה, כושר החזר ההלוואה, ועוד; דו"חות כספיים; וכל הטפסים הנדרשים.
 2. בדיקת יכולת פרעון ההלוואה של העסק על ידי אחד משני הגופים המתאמים (גיזה או BDSK), ומתן המלצה לבנק בדבר קבלת הבקשה להלוואה או דחייתה. 
 3. בדיקת יכולת פרעון ההלוואה של העסק על ידי הבנק שנבחר על ידי מגיש הבקשה, וקבלת החלטה בדבר קבלת הבקשה למתן הלוואה או דחייתה.
 4. דיון בועדת האשראי לגבי עצם מתן ההלוואה, גובה ההלוואה המאושרת, ותנאיה, ומסירת ההחלטה למגיש הבקשה דרך הבנק. ההחלטה מתקבלת לפי מספר קריטריונים, לרבות יכולת החזר של ההלוואה המבוקשת לפי התכנית העסקית שהוגשה והדו"חות הכספיים, מטרת ההלוואה, ההתנהלות הבנקאית של העסק, ניסיון עסקי, והתרשמות מבעלי העסק. 

התייעצו איתי

ליווי הליך לקבלת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוא חלק מתוך שירותיו של יועץ עסקי.

שמי שירן אטלס, אני יועצת עסקית המלווה עסקים קטנים, בינוניים וגדולים וכן עסקים שרוצים לגדול.

בכל שאלה והתייעצות, אני מזמינה אתכם להשאיר לי פנייה באתר או ליצור איתי קשר טלפוני, ויחד נבחן כיצד נוכל לסלול דרך משותפת עם יעדים ידועים מראש ותכנית עבודה מסודרת שתוביל אותנו לשם.

למידע נוסף אודותיי.